Biznes

Czy cudzoziemiec może w Polsce odbywać staż pracowniczy?

staz-pracowniczy

Polscy przedsiębiorcy często poszukują informacji na temat tego, czy mogą zatrudnić cudzoziemca w oparciu o umowę o staż. Na podstawie treści ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, szczególnie artykułu 157 a ustawy wraz z aktami wykonawczymi, możliwe jest wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty będącego cudzoziemcem.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemców stażystów

Stosownego zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców stażystów udziela się na okres wymagany do realizacji umowy stażowej,  ale nie dłużej niż 6 miesięcy. Jest to dokument uprawniający cudzoziemca, który odbywa staż pracowniczy w Polsce, do legalnego przebywania na terytorium RP.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że istnieje możliwość wydania kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca-stażysty, jednak okres ten nie może być dłuższy niż wspomniane wcześniej 6 miesięcy. Zazwyczaj kolejne zezwolenie udzielane jest jednorazowo w celu zakończenia realizacji umowy stażowej, zawartej z organizatorem danego stażu.

Umowa stażowa dla cudzoziemca

Umowa, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż, powinna posiadać odpowiednią treść. Jest ona zawierana pomiędzy cudzoziemcem, a organizatorem stażu – osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Należy pamiętać, że umowa pomiędzy cudzoziemcem odbywającym staż w Polsce, a organizatorem stażu jest ważna wyłącznie jeżeli organizator posiada siedzibę na terytorium Polski. Ponadto organizator stażu musi być zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Co powinna zawierać umowa, która uprawnia cudzoziemca do odbywania stażu pracowniczego w Polsce?

W umowie, która uprawnia cudzoziemca do odbywania stażu pracowniczego w Polsce wskazuje się cel lub cele wykonywania określonych zadań na rzecz organizatora stażu, w szczególności:

 • nabycie niezbędnej wiedzy;
 • podniesienie poziomu kompetencji;
 • udoskonalenie umiejętności praktycznych;
 • zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku pracy;
 • zdobycie doświadczenia zawodowego, które nie są zaliczane do kategorii obowiązków zawodowych.

Umowa stażowa potwierdzająca cel pobytu cudzoziemca na terytorium RP musi dokładnie określać zakres obowiązków stażysty.

Kiedy staż pracowniczy cudzoziemca w RP jest legalny i zgodny z prawem?

Staż pracowniczy cudzoziemca w RP musi być adekwatny względem dziedziny i poziomu ukończonych bądź też odbywanych studiów. Oznacza to, że niemożliwe jest odbywanie stażu pracowniczego przez cudzoziemców w Polsce niezwiązanego z ich wykształceniem. Umowa, na podstawie której cudzoziemiec odbywa staż w Polsce, musi być zawarta w formie pisemnej. W jej treści powinien znaleźć się dokładny opis programu stażu, a także informacje o:

 • celu odbywania stażu;
 • języku, w którym będzie odbywał się staż w zakresie i rodzaju wykonywanych działań;
 • zakresie wiedzy i umiejętności;
 • czasie trwania stażu;
 • warunkach odbywania stażu;
 • osobie wyznaczonej jako opiekun stażu;
 • godzinach odbywania stażu;
 • prawach i obowiązkach dotyczących każdej ze stron umowy stażowej.

W ramach umowy stażowej określa się, kto pokrywa koszty odbywania stażu pracowniczego przez cudzoziemca w Polsce, jakie badania lekarskie musi wykonać cudzoziemiec, aby móc rozpocząć staż, czy osoba ta powinna posiadać ubezpieczenie NNW. Ponadto w umowie stażowej zawiera się liczbę dni wolnych, a także warunki rozwiązania umowy.

Sprawdzenie kompetencji nabytych w trakcie stażu pracowniczego przez cudzoziemca 

Umowa zawarta pomiędzy organizatorem stażu a cudzoziemcem odbywającym staż pracowniczy w Polsce powinna określać także sposób potwierdzenia zdobytych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, umiejętności praktycznych oraz wiedzy. Organizator stażu ma prawo sprawdzić, czy w trakcie stażu cudzoziemiec nabył określone umiejętności praktyczne, wiedzę i doświadczenie. Sprawdzenie może przyjąć formę ustnego lub pisemnego egzaminu. Cudzoziemiec może otrzymać od organizatora zaświadczenie na podstawie osiągniętego wyniku.

Jak, gdzie i kto może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca w związku z odbywaniem stażu w Polsce?

Organizator stażu powinien wydać cudzoziemcowi pisemne oświadczenie, w którym zobowiązuje się do poniesienia wszelkiego typu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, szczególnie gdy umowa stażowa zostanie rozwiązana. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z odbywaniem stażu w Polsce przez cudzoziemca wymaga złożenia go do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. 

Opłaty wnoszone przez przedsiębiorcę związane z odbyciem stażu dla cudzoziemca

Opłaty związane z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty wynoszą obecnie:

 • 340 zł opłata skarbowej;
 • 50 zł opłata za wydanie karty pobytu. 

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, czyli 4 aktualne fotografie i kserokopię ważnego dokumentu podróży. Ponadto, cudzoziemiec ubiegający się o przyznanie mu stażu pracowniczego w Polsce, powinien dołączyć dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku, czyli potwierdzenie ukończenia studiów, umowę stażową, dokument potwierdzający ukończenie kursu języka polskiego bądź innego języka, dokumenty potwierdzające posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i potwierdzające dysponowanie odpowiednimi środkami finansowymi na pokrycie kosztów utrzymania i podróży. Ponadto, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie legalnego miejsca zamieszkania. Może być to umowa najmu mieszkania bądź ważne zaświadczenie o zameldowaniu.

Każdy cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest odbycie stażu u organizatora, powinien zatwierdzić go przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Chodzi przede wszystkim o cudzoziemców, którzy planują odbycie stażu pracowniczego w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące w danym roku kalendarzowym.

źródło: sawickiwspolnicy.pl – kancelaria adwokacka Warszawa

Podobne artykuły
Biznes

Hurtownia bielizny – sprawdź, gdzie tanio kupić towar do swojego sklepu

Biznes

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy oferującej niszczenie dokumentów? 7 aspektów, o których warto wiedzieć

Biznes

Co to jest HDS terenowy?

Biznes

Renowacja i modernizacja sprężarek używanych: czy to opłacalne rozwiązanie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *